Tietosuojaseloste

Tämä on Lopen Rakennuspuu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.

1 Rekisterinpitäjä

Lopen Rakennuspuu Oy
Y-tunnus: 9209758-2
Räyskälän kantatie 1883, 12950 VOJAKKALA
myynti@lopella.fi

 

2 Rekisteristä vastaava henkilö

Tommi Kurki
Räyskälän kantatie 1883, 12950 VOJAKKALA
Puh. +358 40 7091563
tommi.kurki@lopella.fi

 

3 Rekisterin nimi

Lopen Rakennuspuu Oy:n asiakaskortisto.

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja asiakaskortiston käyttötarkoitus

Keräämme asiakkaista tietoja tarjousten, tilausten sekä laskutuksen käsittelyä varten. Tallennettuja tietoja käytetään:

 1. Asiakkaiden yksilöintiin, tunnistamiseen ja palvelun toimittamiseen
 2. Asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen sekä markkinointiin
 3. Palveluiden kehittämiseen

 

5 Asiakaskortiston tietosisältö

Asiakkaasta voidaan tallentaa:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Toimitus- tai laskutusosoite
 • Metsätiedot
 • Muut yrityksen toiminnanohjaukseen liittyvät tiedot (työmaat, varastot jne.)
 • Laskutukseen ja tilauksiin liittyviä tietoja
 • Yrityksen tai muun yhteisön tiedot
 • Muita asiakkaan antamia vapaavalintaisia tietoja

 

6 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään siitä hetkestä alkaen, kun asiakkaan tiedot on kirjattu asiakaskortille. Asiakaskorttia säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja saatetaan joutua säilyttämään pidempään esimerkiksi lainsäädännöllisistä syistä tai muista velvoitteista johtuen.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennamme Lopen Rakennuspuu Oy:n asiakkaista vain sellaiset tiedot, jotka asiakas tilauksen yhteydessä ilmoittaa. Pelkkä tarjous voidaan antaa ilman asiakaskortin luomista, mutta tarjoukseenkin kirjataan asiakkaan nimi sekä tarjouksen hinnoitteluun olennaisesti liittyvät seikat (kuten toimituspaikkakunta kuljetuksen hinnoittelua varten).

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä lupaa. Poikkeuksena tilanteet, joissa lainsäädäntö erityisessä tapauksessa edellyttää tietojen säännönmukaista luovuttamista. Henkilötietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakaskortiston tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän sähköiseen tietokantaan. Kun asiakastietoja säilytetään digitaalisesti palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kun tietoja siirretään verkon yli, suojataan ne aina TLS-tekniikalla.

 

11 Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia asiakkaille.

 

12 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella Lopen Rakennuspuu Oy:n asiakaskortistossa olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa kortistoon tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lopen Rakennuspuu Oy:n asiakaskortistossa olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen kortistosta (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään asiakkaalla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

15 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

16 Voimassaolo

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 23.5.2018 alkaen.