Toimitusehdot

Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin Lopen Rakennuspuu Oy:n ja asiakkaan välisiin tavaratoimituksiin, mikäli asianomaiset eivät ole kirjallisesti muuta sopineet. Kuluttajakaupassa noudatetaan lisäksi kuluttajasuojalain ehdottomia määräyksiä.

1. Kuljetukset ja rahtimaksut
Tavarat toimitetaan vapaasti myyjän varastossa tai kuljetettuna asiakkaan toimitusosoitteeseen. Kuljetuksen yksityiskohdat sovitaan tilauksen yhteydessä. Kuljetuspalveluista veloitamme rahtimaksut kuljetusliikkeen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Ennalta sopimattomat jatkokuljetukset, siirrot työmaalta toiselle tai asiakkaasta johtuvat poikkeamat sovitusta toimituksesta tms veloitetaan asiakkaalta jälkikäteen, mikäli näistä on koitunut lisäkustannuksia Lopen Rakennuspuu Oy:lle. Mikäli asiakas haluaa purkaa kaupan ja palauttaa tuotteet, Lopen Rakennuspuu Oy ei vastaa palautuksesta aiheutuvista rahtikustannuksista.

2. Laskun perintämaksut
Jos joudumme asiakkaan maksuviivästyksen vuoksi lähettämään muistutuskirjeen, veloitetaan asiakkaalta perintäkirjemaksu. Perintäkirjemaksut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3. Noutotilaukset
Noudettaviksi merkityt tilaukset on noudettava sovittuna päivänä. Asiakas voi tarvittaessa muuttaa sovittua noutopäivää ilmoittamalla uuden noutopäivän. Lopen Rakennuspuu Oy:llä ei ole erillisiä tiloja valmiiksi pakattujen tilausten pitkäaikaista säilyttämistä varten. Tilauksen noudon viivästyessä yli kaksi viikkoa, pidätämme oikeuden laskuttaa valmiiksi pakatun tilauksen säilyttämisestä vähintään 15 euroa per alkanut säilytysviikko.

4. Vakuutukset
Lopen Rakennuspuu Oy ei ole vakuuttanut kuljetettavia paneejeja, lattioita, listoja tai sahattua puutavaraa. Pääsääntöisesti kuljetusliikkeillä on omat vakuutuksensa. Asiakkaan noutamat tavarat kuuluvat asiakkaan oman vakuutuksen piiriin.

5. Välitystuotteiden myynti
Välitystuotteiden tilaukset, jotka on erikseen tehty asiakkaan puolesta, sitovat asiakasta. Toimitamme välitystuotteet asiakkaalle tehtaiden kulloinkin voimassa olevien hinta- ja muiden toimitusehtojen mukaisesti. Veloitamme ilman eri mainintaa toimittajan perimät vakuutus-, kuljetus-, pakkaus-, laskutus- yms. lisät ja kulut. Tilauksen muuttaminen, peruuttaminen tai palauttaminen voi tapahtua vain tehtaan ja Lopen Rakennuspuu Oy:n hyväksymillä ehdoilla. Välitystuotteena varastomme kautta tuleva tavara on asiakkaan noudettava tai meidän toimitettava sovittuna nouto- tai toimituspäivänä. Välitystuotteiden saapumisesta ilmoitetaan asiakkaalle viipymättä. Välitystuotteet laskutetaan sovittua noutopäivää seuraavana päivänä tavaran noutamisesta riippumatta. Jos asiakas laiminlyö tavaran noutamisen tai sitä ei ole asiakkaasta riippuvasta syystä voitu toimittaa viimeistään 7 päivän kuluessa sovitusta nouto- tai toimituspäivästä lukien, Lopen Rakennuspuu Oy veloittaa säilytysmaksua 1 % tavaran kauppahinnasta tai vähintään 15 euroa per alkanut säilytysviikko.

6. Asiakkaiden maksuehdot
Asiakkaiden maksuehto on 10 päivää netto toimitus- tai noutopäivästä lukien, ellei erikseen kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli asiakkaan suoritus viivästyy, perimme kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron. Lopen Rakennuspuu Oy pidättää oikeudet maksuehto- ja viivästymiskorkomuutoksiin, mikäli luotto-, vakuus- yms. asiat niin vaativat. Maksu on suoritettu sillä hetkellä kun se on kirjautunut tilillemme. Maksuhäiriötilanteessa pidätämme oikeuden pysäyttää tavaran toimitukset. Jos suoritus viivästyy ja olemme antaneet maksukehotuksen on Lopen Rakennuspuu Oy:llä oikeus irtisanoa sopimus, jolloin koko jäljellä oleva saatava erääntyy heti maksettavaksi.

7. Kuljetuspakkaukset
Ns. kuivantavaran pakkaus suojaa tuotteet kuljetuksen ajan pölyltä, lialta ja roiskevedeltä. Pakkaus ei suojaa puutuotteita kosteudelta. Kuljetuksen jälkeen sisustuspuutuotteet on siirrettävä kuiviin sisätiloihin odottamaan asennusta. Tuotehinnat eivät sisällä pakkausta tavanomaista vakiopakkaamista lukuun ottamatta. Kuivantavaran pakkaus sekä lisäpressut laskutetaan asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8. Laadunvarmistus
Koska emme voi vaikuttaa paneeleiden, listojen tai lattioiden käyttö- tai asennusolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.

9. Palautukset
Virheettömän tavaran palautuksista ja palautuskustannuksista on asiakkaan sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautushyvitys arvioidaan sovituista palautuksista tapauskohtaisesti tavaran kunnon ja laadun mukaan, edellyttäen, että tuotteet ovat myyntikuntoisia ja niitä on säilytetty asianmukaisesti myyjän ohjeistuksen mukaisesti. Palautushyvitys voi kuitenkin olla enintään 70 % tavaran kauppahinnasta tai laskutuksen laskutusarvosta.

10. Tavaran tarkastaminen ja muistutukset
Asiakkaan on tavaraa noutaessaan tai tavaran saapuessa tarkastettava onko tavarassa puutteita tai näkyviä vikoja. Jos tavaran kuljetuksesta huolehtii rahdinkuljettaja, on sellaisesta tavaran näkyvästä virheestä tai puutteesta, jonka voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana, asiakkaan huomautettava heti rahdin kuljettajalle. Virheestä tai puutteesta tulee myös tehdä merkintä rahtikirjaan. Lopen Rakennuspuu Oy:lle on ilmoitettava kuljetusvauriosta välittömästi, ja muusta virheestä tai puutteesta viimeistään 7 vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta. Myöskin virheistä, jotka ovat havaittavissa vasta osia toisiinsa liitettäessä, asiakkaan on ilmoitettava viipymättä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata.

Asiakkaan oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta reklamaatiotapauksessa koskee vain reklamaation alaista osaa kauppasummasta toimituksen määrästä riippumatta. Lisäksi edellytetään, että kyse on olennaisesta toimitusvirheestä ja että siitä on reklamoitu myyjälle eikä myyjä ole korjannut virheellistä toimitusta kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan velvollisuus on aina tarkastaa tavara ennen sen paikalleen asentamista. Asennettu tuote katsotaan hyväksytyksi.

11. Vahingonkorvaus
Tavaran virheestä tai myyjän viivästyksestä mahdollisesti aiheutuva vahingonkorvausvastuu rajoittuu virheellisen tai viivästyneen tavaran hintaan. Lopen Rakennuspuu Oy ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, eikä ole korvausvelvollinen asennuskuluista tai asiakkaan palkkaamien työntekijöiden palkoista.

12. Omistuksen pidätysehto
Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy Lopen Rakennuspuu Oy:llä kunnes asiakas on maksanut kauppahinnan kokonaan.

13. Muutokset
Lopen Rakennuspuu Oy pidättää oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin.

14. Ylivoimainen este
Lopen Rakennuspuu Oy:llä on oikeus toimitusajan pidentämiseen, kun toimituksen viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, tai asiakkaasta tai tämän vastuulla olevasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi toimittamisen määräajassa, kuten työselkkaus, tulipalo, sota, luonnonmullistus tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Myös tuotantokoneiston hajoaminen katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

LOPEN RAKENNUSPUU OY